ವಿಷ್ಣು, ನನ್ನ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಎಂದೆಂದೂ ಅಮರ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 31-12-2016, ಪುಟ 4