ವಿಷ್ಣು ಸ್ನೇಹ ಬಯಸದೇ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 31-12-2016, ಪುಟ 12